Hierbij nodigen wij je uit voor de ledenvergadering op dinsdag 27 maart 2018 in de Tienpondzaal van Sportcentrum Blokweer te Alblasserdam. Aanvang 20.30 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering d.d. 28 maart 2017
3. Jaarverslagen bestuur en commissies 2017 (staan op de website)
4. Financieel jaarverslag 2017
5a. Verslag Kascontrolecommissie
5b. Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie
6. Uitreiking Tienpond Cup
7. Uitreiking Knuddetrofee
8. Pauze
9. Bestuursverkiezing
De volgende zittende bestuursleden zijn aftredend en worden door het bestuur
voorgesteld:
– Femke van der Rhee – Secretaris herkiesbaar
– Els van Essen – ZC niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor als (duo) kandidaat vanuit de ZC:
Marcel Booiman / Hilde Cevaal.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij
Danny van Leeuwen.
10. Begroting 2018
12. Contributies per 1 januari 2019 en Startvergunningsbijdrage
13. Rondvraag
14. Sluiting

Tot ziens op dinsdag 27 maart 2018 in de Badmeester Tiendpondzaal van Sportcentrum Blokweer
te Alblasserdam.

Namens het bestuur,
Danny van Leeuwen.

Jaarverslag ZC – 2017

Jaarverslag PC – 2017

Jaarverslag CREZ – 2017

Jaarverslag Bestuur – 2017

 

 

 

 

Pin It on Pinterest