Notulen van de ledenvergadering van Z.&PC. Wiekslag, gehouden op dinsdag
28 maart 2017 in de Multi Functionele Ruimte van zwembad Blokweer te Alblasserdam

Opening

Voorzitter Danny van Leeuwen opent omstreeks 20.15 uur de vergadering en heet de 24 aanwezige leden van harte welkom. Het loopt allemaal goed binnen Wiekslag. Subsidies gaan de komende jaren anders. We moeten als vereniging 4 maatschappelijke activiteiten doen. We hebben als bestuur de activiteiten ingediend en wachten af of dit goed is. Paul de Ruiter vertegenwoordigt Wiekslag bij de stichting. Hij vervangt hiermee Wim van Krimpen. Deze vergadering is ook als afsluiting van het jaar 2016. De jaarrekening zal als agenda punt 4 worden behandeld.

Afmeldingen ontvangen van twee leden.

Notulen Ledenvergadering 29 maart 2016

Er zijn geen vragen over de notulen. Eventueel nagekomen vragen kunnen in een later stadium aan het bestuur gesteld worden.

De notulen worden goedgekeurd.

Jaarverslagen commissies 2016

De jaarverslagen van de commissies zijn te lezen op onze website.

Financieel jaarverslag 2016

Het financiële jaarverslag 2016 wordt door de penningmeester, Martin Kranendonk, toegelicht. Als eerste de balans per 31-12-2016 met de activa en passiva en daar op aansluitend de winst- en verlies rekening. Hierin wordt ook nadere toelichting gegeven op een aantal posten. De post materiaal is hoog dit komt omdat er bij het zwemmen heel veel badmutsen in één keer besteld zijn, bij de polo veel teams kampioen geworden zijn en alle kampioenen krijgen een handdoek, en bij het A,B,C zwemmen zijn alle diploma’s die nog nodig waren in één keer besteld. Vervolgens de jaarcijfers over 2016 met aan de inkomsten kant een vergelijking tussen wat begroot is en wat de werkelijke bedragen geworden zijn.

Danny licht de rabokas run toe. Afgelopen jaar heeft Wiekslag er niet aan mee gedaan omdat het relatief veel geregel is voor de opbrengst die het heeft. Janie kleijn is bereid om als we het toch gaan doen zij best op de dam wil gaan staan voor de kaarten.

5a. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Wim Smit en Gina v.d. Broek, heeft de boeken gecontroleerd en een verslag aan de penningmeester overhandigd. Hiermede verlenen zij decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2016.

De jaarcijfers worden, verder door de Ledenvergadering goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter, penningmeester en de secretaris.

5b. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

Gina v.d. Broek wordt benoemd tot eerste lid van de kascontrolecommissie, als tweede lid Robin van Heumen, en Herman Jan Wijgers, wordt unaniem gekozen als reservelid.

6. Uitreiking Tienpond Cup

Ook dit jaar hebben we weer de Tienpond Cup. Voor deze Cup lag een bijzondere en speciale prestatie ten grondslag, wat ook de opzet is voor deze prestigieuze cup. Hierbij dient vooropgesteld te worden alle aanwezigen tijdens deze vergadering, in aanmerking zouden komen. Voor het jaar 2016 zijn de organisatoren van het schoolzwemkampioenschap gekozen als de gelukkige. De verdienste van deze mensen is het organiseren van het evenement. De voorzitter overhandigt de Tienpond cup vergezeld van een boeket bloemen en een VVV bon.

Ageeth bedankt alle aanwezigen en het bestuur in het gestelde vertrouwen.
7. Uitreiking Knudde trofee

Robin Wijgers is dit jaar genomineerd voor de knudde trofee. Hij had heel enthousiast een oefenwedstrijd geregeld op het trainingsuur van Heren 1, maar daarbij even vergeten dat Dames 3 tot 21.30 uur traint. Hij kreeg een weekplanner, een bos bloemen en een bon

8. Dan volgt de pauze.

De voorzitter meldt dat de consumpties gratis zijn en voor rekening van de penningmeester komen.

9. Bestuursverkiezing.

De volgende zittende bestuursleden zijn aftredend en worden door het bestuur voorgesteld:

– Martin Kranendonk – Penningmeester; herkiesbaar
Martin wordt, door de Ledenvergadering, herkozen als Voorzitter.
– Marco Ponse – PC afgevaardigde herkiesbaar
Marco wordt, door de Ledenvergadering, herkozen als PC afgevaardigde

Femke van der Rhee is tussentijds toegetreden tot het bestuur als secretaris.

10. Begroting 2016

De penningmeester licht de begroting op zeer vakkundige wijze toe. Voor een groot deel zijn de te verwachten kosten al bekend en is deze begroting gebaseerd op het huidige leden aantal.

INKOMSTEN
Contributie: Dit is gebaseerd op het huidige leden aantal.
Start vergunning bijdrage: Geen wijzigingen in 2017.
Zwemles: De basis is van een gemiddeld aantal zwemles kinderen.
Inkomsten overig: Hier onder vallen de inkomsten uit baromzet.
Subsidies: Gelijk aan voorgaand jaar.

UITGAVEN
Badhuur: Ingeschat volgens ons voorliggende gegevens voor Blokweer.
Kosten Bonden: Zijn alleen maar voor KNZB en Regio.
Eventuele extra uitgaven: Mochten er verzoeken komen voor bijzondere uitgaven, dan zullen deze nader worden beken of zij binnen het beschikbare budget van de vereniging passen.

RESULTAAT
Positief: € 445,50
Martin deelt de vergadering mede, dat er geen contributie verhoging verwacht wordt per januari 2018.

Hierna wordt de begroting voor 2017, zonder tegenstemmers, door de leden goedgekeurd.
Het bestuur bedankt de vergadering voor het financiële vertrouwen.
11. Rondvraag.

Samia – Geeft aan nog eens goed te kijken om een master afdeling te openen bij de zwem afdeling.

Danny geeft als reactie dat daar wel naar gekeken is, maar dat het grootste probleem op dit moment badwater is. Het kan zeker nog eens bekeken worden en kijken of er nog geschikte tijden zijn, maar ook geschikte mensen die dit kunnen begeleiden.

Martin Kranendonk – NOC en NSF hebben een beleid opgezet met betrekking tot seksuele intimidatie. Het beleid staat bij ons op de website onder het kopje gedragscodes → gedragsnormen. Er staan twee linken, 1 naar NOC NSF en 1 naar de KNZB.
Er wordt voor alle kaderleden die met minder jarigen activiteiten doen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Dit kon gratis via de KNZB.

Peter van Dijk bedankt het bestuur.

15. Sluiting.

Om 21.24 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komt.

Danny van Leeuwen Femke van der Rhee

Voorzitter Secretaris

28-03-2017
Bijlage bij notulen 28-03-17.

AFMELDINGEN LEDEN VERGADERING 28-03-2017
Bert van Heukelem

Natascha Toes

Pin It on Pinterest